Територіальна угода

Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців

Черкаська обласна
державна адміністрація

Черкаське обласне
об’єднання організацій
роботодавців

Федерація
профспілок Черкаської
області

ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА

між обласною державною адміністрацією,
обласним об’єднанням організацій роботодавців
та Федерацією профспілок області
на 2015-2017 роки

 м. Черкаси

 

 

Загальні положення

   Територіальна угода (далі – Угода), укладена між Черкаською обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок області (далі – Сторони) згідно з Конституцією України, Законом України „Про колективні договори і угоди” з метою створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу регіону. Угода спрямована на удосконалення на договірній основі економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на партнерських засадах.

   Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо соціально-економічного розвитку регіону, удосконалення соціально-трудових відносин, забезпечення продуктивної зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та реалізації соціальних прав і гарантій працюючих та всього населення регіону.

   Сторони визнають повноваження кожної зі Сторін і зобов’язуються в співпраці дотримуватися принципів соціального партнерства: взаємоповаги до інтересів партнерів, паритетності представництва, рівноправності, взаємодії, відповідальності.

   Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на суб’єкти господарювання, які перебувають у сфері дії Сторін, що уклали Угоду.

   Сторони сприяють реалізації норм галузевих угод, укладанню та виконанню колективних договорів на підприємствах усіх галузей регіону та малого, середнього бізнесу.

   Сторони домовилися поширити практику укладання угод між місцевими органами державної влади та профспілками з найбільш важливих проблем виробничого та соціального характеру в містах, районах.

Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення населення регіону щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Угоди.

   Угода укладена на 2015-2017 роки, набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни й доповнення.

 

РОЗДІЛ І

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

Сторони домовились:

 1. Сприяти економічному та соціальному розвитку регіону, підвищенню ефективності виробництва.
 2. Спрямовувати регіональну промислову політику на збереження, підтримку та розвиток вітчизняного виробництва, а в соціальній сфері – на підвищення рівня та якості життя населення на основі Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року.
 1. Сприяти збереженню і розвитку виробничої та соціальної інфраструктури села.
 2. Сприяти зміцненню інвестиційного потенціалу економіки області, збільшенню обсягів інвестицій в реальний сектор економіки шляхом активного залучення усіх джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку. Вживати заходів щодо залучення інвестицій у агропромисловий комплекс для оновлення і модернізації основних засобів виробництва, впровадження сучасних технологій у сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості.
 3. Сприяти організації та проведенню робіт із впровадження енергозберігаючих технологій і заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення енергоємності виробництва продукції із залученням наукових та дослідницьких закладів області.
 4. Надавати підприємствам необхідну допомогу у розробці інвестиційних проектів, бізнес-планів, спрямованих на відновлення роботи підприємств.
 5. Здійснювати комплекс заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, вносити до органів державної влади вищого рівня пропозиції щодо реорганізації, санації неплатоспроможних підприємств, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для їх фінансового оздоровлення. Надавати методичну, організаційно-правову та фінансову допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів.
 6. Сприяти детінізації економіки області, виведенню заробітної плати працюючих із тіні, забезпеченню принципу прозорості та контролю за використанням коштів відповідних бюджетів.
 7. Вживати заходів для створення регіонального оптового ринку сільськогосподарської продукції.
 8. Створювати умови для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу та індивідуального підприємництва, становлення в них колективно-договірних та соціально-трудових відносин.
 9. Сприяти розвитку виробничої діяльності та збереженню робочих місць на підприємствах УТОС, УТОГ та підприємствах громадських організацій інвалідів Черкаської області шляхом обов’язкового залучення їх до проведення процедур закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт, послуг на виготовлення продукції для регіональних потреб, розвитку їх об’єднання з промисловими підприємствами.

Черкаська обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація):

 1. Сприяє ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів області. За участі обласного об’єднання організацій роботодавців та Федерації профспілок області щорічно розробляє програму економічного і соціального розвитку області та забезпечує її виконання.
 2. При розробці програм економічного і соціального розвитку області на відповідні роки передбачає реалізацію конкретних заходів, що сприяють сталому розвитку бізнесу в області, організації виробництва в розрізі галузей промисловості, сільського господарства, транспорту та економічних зв’язків між ними.
 3. Реалізуючи державну політику у сфері промисловості, сприяє:
  *розширенню обсягів вітчизняного виробництва товарів та послуг, забезпеченню ними споживачів;
  *розвитку пріоритетних галузей виробництва і видів продукції;
  *розширенню коопераційних зв’язків між підприємствами області з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, зменшення витрат на виробництво;
  *введенню в дію нових потужностей на промислових підприємствах області, відновленню роботи підприємств, що призупинили діяльність;
  *збільшенню кількості інноваційно-активних підприємств, освоєнню нових видів продукції та впровадженню нових технологій;
  *зменшенню кількості збиткових підприємств усіх форм власності.
 1. Сприяє активізації інвестиційної діяльності підприємств області щодо залучення різних джерел інвестиційних ресурсів з метою реалізації соціально значущих для регіону інвестиційних проектів, а також на впровадження нових технологій та технічне переобладнання підприємств.
 2. Щоквартально аналізує підсумки роботи галузей економіки області, підприємств і організацій різних форм власності та в межах своїх повноважень вживає заходів щодо поліпшення їх діяльності.
 3. Здійснює в межах повноважень постійний контроль за формуванням та застосуванням цін і тарифів на продукцію, товари, послуги, лікарські засоби та вироби медичного призначення.
 4. Зобов’язується під час виконання обласного бюджету спрямовувати кошти на:
  *фінансування програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки;
  *виконання обласної цільової програми „Село Черкащини – 2020”;
  *виконання обласної програми забезпечення молоді житлом на 2003-2017 роки;
  *виконання обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”.

Обласне об’єднання організацій роботодавців (далі  об’єднання роботодавців) зобов’язується:

 1. Забезпечувати виконання вимог актів законодавства у сфері економічних та виробничих відносин.
 2. Створювати в усіх галузях економіки області необхідні умови для зовнішньоекономічної торгівлі.
 3. Оперативно реагувати на погіршення результатів господарської діяльності підприємств бюджетоутворюючих галузей, які мають найбільший вплив на ситуацію в промисловому секторі економіки області.
 4. Активізувати діяльність щодо адаптації роботи підприємств області до вимог Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, створення надійної прозорої системи гарантій і страхування інвестицій та захисту прав інвесторів.
 5. Брати участь у розробках і впровадженні альтернативних джерел енергозабезпечення та енергозберігаючих технологій на виробництві.
 6. Брати участь в обговоренні сторонами соціального діалогу завдань щодо створення оптового ринку сільськогосподарської продукції із збалансованою інфраструктурою, найбільш сприятливих умов ціноутворення, захисту від фінансових ризиків. Вносити рекомендації щодо шляхів зниження цін.
 7. Сприяти виконанню відповідних програм соціально-економічного розвитку, програм охорони довкілля, використання земельних і природних ресурсів.
 8. Здійснювати систематичну експертизу та надання пропозицій до проектів законодавчих та нормативних актів у соціально-економічній сфері з урахуванням інтересів членів об'єднання.
 9. Сприяти дотриманню підприємствами усіх форм власності:
  *встановлених стандартів продукції, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
  *порядку своєчасного інформування профспілок, колективів підприємств про заплановану приватизацію або проведення реорганізації підприємств;
  *вимог антимонопольного законодавства.
 1. Брати участь:
  *у розгляді та узгодженні питань щодо призначення (звільнення) керівників підприємств, установ, організацій, членів обласних галузевих, міських і районних організацій роботодавців, що входять у структуру обласного об’єднання організацій роботодавців;
  *у розробці пропозицій до проектів розпоряджень облдержадміністрації, пов’язаних із перспективним розвитком економіки області та соціальним захистом населення.
 1. Залучати представників профспілкових організацій підприємств області до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:
  *статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;
  *внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо);

Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:
*приватизації та ліквідації суб’єктів господарювання;
*передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

     12. Залучати у порядку, визначеному законодавством та статутами підприємств, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.

Федерація профспілок області (даліпрофспілкова сторона):

 1. Вносить пропозиції органам виконавчої влади та сприяє реалізації програм економічного і соціального розвитку області на відповідний рік.
 2. Проводить роботу щодо залучення працівників до управління виробництвом, реалізації програм підвищення його ефективності, продуктивності праці, якості продукції, зниження її собівартості.
 3. Сприяє зміцненню виробничої та трудової дисципліни, культури праці, організованості й порядку.
 4. Організовує роботу з укладання колективних договорів на підприємствах усіх форм власності, де створені профспілкові організації.
 5. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями області чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, які передбачені Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
 6. Бере участь у процесі приватизації або реструктуризації підприємств з включенням представників профспілок до складу відповідних комісій.
 7. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю при звільненні працівників у зв’язку з ліквідацією підприємств.
 8. Контролює виконання умов колективних договорів при купівлі-продажу підприємств у частині виконання власниками зобов’язань щодо збереження профілю цих підприємств.
 9. Забезпечує у період визнання підприємств банкрутами надання консультаційної та практичної допомоги працівникам щодо їх соціально-трудових прав і гарантій.
 10. Бере участь у розробці та проведенні заходів, спрямованих на вихід підприємств області із кризової ситуації, попередження банкрутства, здійснює контроль за їх виконанням.

 

РОЗДІЛ II

 У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту населення від безробіття

 

Сторони домовились:

 1. Спільно вживати заходів щодо удосконалення шляхів та механізмів реалізації державної політики у сфері зайнятості, самозайнятості, подолання прихованого безробіття та соціального захисту працівників, які вивільнятимуться, збереження та створення нових робочих місць.
 2. Передбачати у програмі економічного і соціального розвитку області зобов’язання щодо виконання обласної програми зайнятості на відповідний рік, а також щодо:
  *забезпечення періодичного підвищення кваліфікації працівників – не рідше одного разу на 5 років;
  *удосконалення мережі навчальних закладів області для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до структурних змін та перспектив розвитку відповідного сектору економіки (регіону);
  *забезпечення збереження рівня зайнятості та щорічних показників розвитку зайнятості з урахуванням створення високопродуктивних робочих місць;
  *недопущення необґрунтованого скорочення чисельності працюючих у відповідному секторі економіки (регіоні);
  *забезпечення випускників навчальних закладів першим робочим місцем;
  *модернізації підприємств, їх інноваційного та інвестиційного розвитку, впровадження високотехнологічних наукоємних виробництв.

  Облдержадміністрація:

 1. Розробляє та організовує виконання обласної програми зайнятості населення з метою подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості та на ринку праці, соціального захисту різних верств населення на випадок безробіття.
 2. Здійснює регулярне вивчення демографічного становища, стану використання трудових ресурсів, сфери зайнятості та ринку праці області. Результати розглядає на засіданнях обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.
 3. Сприяє розвитку підприємницької ініціативи населення, розвитку малого бізнесу та самозайнятості.
 4. Сприяє працевлаштуванню на вільні та новостворені робочі місця не менше 12,5 тисяч незайнятих громадян щорічно.
 5. Сприяє проведенню реформ в агропромисловому комплексі щодо технологічного переоснащення галузі та підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення продовольчої безпеки регіону відповідно до обласних програм „Село Черкащини – 2020”, програм розвитку молочного скотарства та свинарства, розвитку овочівництва.
 6. З метою профілактики виникнення професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці проводить систематичну профорієнтаційну роботу серед молоді з орієнтації її на вибір професій, які користуються попитом на ринку праці.
 7. Для підвищення конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці в установленому порядку сприяє професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації не менш, як 9 тис. безробітних щорічно.
 8. З метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних організовує в установленому порядку проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру із благоустрою населених пунктів, у соціальній та інших сферах, щорічно залучає до таких робіт не менше 12 тис. безробітних.
 9. Забезпечує відповідно до законодавства стимулювання працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
 10. Щоквартально інформує профспілкову сторону та об’єднання роботодавців про стан зайнятості населення області.
 11. Сприяє дотриманню вимог чинного законодавства щодо переважного права залишення на роботі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників.
 12. Забезпечує своєчасне надання компенсацій та пільг, гарантованих чинним законодавством, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при надходженні відповідних коштів з Державного бюджету України.
 13. Здійснює в межах повноважень контроль за виконанням вимог Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

 Об’єднання роботодавців: 

 1. Сприяє переходу до планування підготовки робітничих кадрів за видами економічної діяльності та групами професій із врахуванням структурних змін в економіці та демографічних тенденцій.
 2. Спрямовує роботу навчальних закладів професійно-технічної освіти на створення умов для підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
 3. 3.Співпрацює з місцевими центрами зайнятості з питань професійного навчання безробітного населення у професійно-технічних навчальних закладах.
 4. 4.Бере участь у розробці програм підготовки фахівців за напрямами співпраці з високотехнологічними підприємствами.
 5. Сприяє підготовці майбутніх спеціалістів відповідно до вимог виробництва, розвитку технічної освіти у виробничих галузях, оновленню матеріально-технічної бази навчальних закладів, а також проходженню студентами навчальної та виробничої практики на підприємствах, установах та організаціях, що входять до організацій роботодавців.
 6. Щорічно розробляє заходи щодо підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безпосередньо на виробництві, поширює професійні знання та досвід.
 7. Сприяє розробці та реалізації заходів, спрямованих на підвищення зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями та створення робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.
 8. Бере участь у роботі координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

Профспілкова сторона: 

 1. Бере участь у розробці програм зайнятості населення на відповідний період.
 2. Здійснює контроль за процесом продажу майна підприємств-банкрутів з метою забезпечення здійснення першочергових виплат заробітної плати, заборгованості з неї працівникам, які вивільняються.
 3. Забезпечує надання допомоги профспілковим комітетам, колективам підприємств у формуванні розділів колективних договорів, що стосуються забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту працівників.
 4. Здійснює в установленому порядку громадський контроль за виконанням законодавчих актів з питань праці та зайнятості населення.
 5. Надає членам профспілки безкоштовну правову допомогу, консультації з питань зайнятості, при необхідності захищає їх права у державних органах і судах. Проводить у трудових колективах підприємств, установ та організацій навчання щодо застосування норм чинного законодавства про зайнятість населення. Оперативно доводить до відома профспілкових організацій нормативно-правові документи з питань зайнятості, дані щодо становища на ринку праці.
 6. Здійснює контроль щодо визначення підприємствами, установами, організаціями у колективних договорах і угодах конкретних періодів та тривалості обов’язкового навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації працівників.
 7. Вносить, у разі потреби, обов’язкові для розгляду пропозиції місцевим органам виконавчої влади та роботодавцям про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних із масовим вивільненням працівників.

.

Політика оплати праці та підвищення доходів населення

 Сторони домовились: 

 1. Вважати головним завданням створення умов для відновлення стимулюючої ролі заробітної плати, підвищення її питомої ваги в структурі грошових доходів населення, зростання фонду оплати праці працівників галузей виробничої сфери, залежно від обсягів виробництва, та збільшення частки оплати праці в операційних витратах із реалізованої продукції, робіт, послуг, дотримання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, недопущення штучного зниження вартості робочої сили.
 2. Вживати заходів щодо дотримання чинного законодавства про працю, оплату праці, норм Генеральної, галузевих і цієї Угоди.
 3. Забезпечити підвищення рівня заробітної плати в середньому по області згідно з показниками Програми економічного і соціального розвитку області на 2015-2017 роки. Вживати заходів щодо зменшення чисельності працівників, які отримують заробітну плату нижчу за законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи.
 4. Вживати заходів щодо остаточного погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, а також на підприємствах, які перебувають у стадії банкрутства або санації, у терміни, що визначені планами їх проведення. У разі виникнення на підприємстві, в установі, організації заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення терміном понад один місяць, сторони вживають ефективні заходи щодо її ліквідації.
 5. Регулярно заслуховувати на засіданнях комісії облдержадміністрації стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України, звіти керівників підприємств, які не забезпечують своєчасну оплату праці та не виконують власні графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

 Облдержадміністрація: 

 1. Здійснює моніторинг рівня оплати праці та погашення заборгованості з її виплати. Інформує громадськість через засоби масової інформації про підприємства та організації, які не забезпечують гарантій в оплаті праці, а також про застосування засобів впливу на їх керівників.
 2. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.
 3. При формуванні проектів місцевих бюджетів та бюджетних коштів рекомендує передбачити кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, матеріальну допомогу для оздоровлення працівників бюджетної сфери в межах наявних фінансових ресурсів.
 4. Розробляє заходи з погашення підприємствами області заборгованості із заробітної плати та забезпечує постійний контроль за їх виконанням.

Об’єднання роботодавців : 

 1. Бере активну участь у формуванні та реалізації регіональної політики підвищення рівня життя населення, зростання його доходів.
 2. Сприяє дотриманню вимог чинного законодавства про оплату праці та зобов’язань за колективними договорами.
 3. Сприяє застосуванню контрактної форми трудового договору відповідно до чинного законодавства.
 4. Сприяє реальному зростанню та своєчасній виплаті заробітної плати.
 5. Керується нормами законодавства України про оплату праці та Генеральної угоди з питань оплати праці, встановлює мінімальні гарантії при укладенні колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях.
 6. Визначає форми і системи оплати праці, тарифної сітки, доплат, винагород та інших заохочувальних компенсаційних виплат спільно з відповідними профспілковими органами у межах повноважень, передбачених законодавством.

 Профспілкова сторона:

 1. Контролює в межах повноважень формування і розвиток регіональної політики щодо підвищення рівня життя населення, зростання доходів.
 2. Спільно з територіальною державною інспекцією з питань праці в Черкаській області, обласним відділенням Національної служби посередництва і примирення здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про оплату праці, надає консультації та правову допомогу працівникам у захисті їхніх прав, представляє інтереси членів профспілок у комісіях по трудових спорах та судових органах.
 3. Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат.
 4. Інформує сторону власників про порушення законодавства про працю на окремих підприємствах для вжиття необхідних заходів.

 

Трудові відносини, режим праці та відпочинку

 Сторони домовились: 

 1. Здійснювати, в межах повноважень, перевірки додержання власниками підприємств законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях області із залученням місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та інших контролюючих органів.
 2. Не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях. У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше 3 місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до законодавства.
 3. З метою забезпечення належного рівня правової підготовки представників трудових колективів організовувати їх навчання, в тому числі проводити семінари, надавати методичну допомогу. Погоджувати питання скорочення більше 5% працівників підприємств, установ та організацій області протягом року з відповідним виборним органом профспілки.
 4. Сприяти раціональному використанню робочого часу, запобігати плинності кадрів на підприємствах, в установах і організаціях області.
 5. Трудові відносини у сфері праці та відпочинку будувати на засадах дотримання державних гарантій і договірного регулювання.
 6. Виділяти, в межах повноважень, кошти для оздоровлення працюючих та їх дітей.

Об’єднання роботодавців зобов’язується: 

 1. Забезпечити страхування працівників відповідно до чинного законодавства.
 2. Запроваджувати комплексні заходи щодо попередження інфекційних хвороб.
 3. Сприяти створенню безпечних та здорових умов праці усіх працюючих на підприємствах, в установах, організаціях.
 4. За участі сторін колективного договору забезпечити розробку і реалізацію комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення рівня охорони праці на підприємствах усіх форм власності.
 5. Спільно з профспілковими комітетами передбачати в колективних договорах зобов’язання щодо проведення аудиту охорони праці.
 6. 6. Забезпечувати працівників підприємств, установ, організацій засобами індивідуального захисту згідно з затвердженими нормативами.
 7. 7. Неухильно дотримуватися норм екологічної безпеки, вимог природоохоронного законодавства та своєчасно вносити плату за користування природними ресурсами.
 8. 8. Дотримуватися вимог санітарно-побутових і ветеринарно-технічних правил, своєчасно збирати, утилізувати промислові, побутові та інші відходи, виконувати вимоги і правила благоустрою прилеглих територій.
 9. 9. Створювати служби або призначати відповідальних осіб з охорони праці на підприємствах усіх форм власності.

Профспілкова сторона:

 1. Вживає заходів щодо застосування механізму досудового захисту трудових прав членів профспілок.
 2. Надає безкоштовну юридичну допомогу членам профспілок та представляє їх інтереси щодо захисту трудових прав у судах.

  

РОЗДІЛ III

 У СФЕРІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 

Сторони домовились: 

 1. Співпрацювати з питань реалізації основних напрямків соціальної політики, стратегії подолання бідності, спрямованих на підвищення життєвого рівня населення та забезпечення державних соціальних гарантій.
 2. Здійснювати послідовну реалізацію принципів соціального партнерства в справедливому використанні та розподілі коштів єдиного соціального внеску.
 3. Сприяти своєчасним та в повному обсязі розрахункам платників єдиного соціального внеску.
 4. Сприяти збереженню, функціонуванню та розвитку:
  *об’єктів соціальної сфери, оздоровчих закладів, спортивних споруд підприємств, установ;
  *галузевих санаторіїв-профілакторіїв.

       Перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності цих об’єктів здійснювати лише відповідно до чинного законодавства після проведення консультацій із відповідною профспілковою організацією.

 1. Сприяти реалізації заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами. Створити умови для інформаційного забезпечення працівників підприємств щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань колективних договорів та угод.
 2. Узагальнювати і розповсюджувати кращий досвід роботи підприємств, галузей, регіонів з питань охорони праці.
 3. Організовувати навчання керівників підприємств, установ, організацій області та профспілкового активу з питань охорони праці.
 4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування узгоджувати з профспілками тарифи на утримання прибудинкових територій та послуги пасажирського транспорту.
 5. Забезпечувати прозорість і постійний контроль за формуванням та застосуванням тарифів на підприємствах житлово-комунального господарства, громадського транспорту, цін на соціально значущі продукти харчування відповідно до чинного законодавства.
 6. Проводити узгоджені дії щодо стабілізації цін на споживчі товари і послуги першої необхідності. Запровадити систематичний контроль за правильністю встановлення та застосування тарифів на послуги природних монополій: житлово-комунального господарства, громадського транспорту, зв'язку.

      У разі прийняття рішень, які стосуються підвищення цін і тарифів на товари та послуги, проводити заходи щодо безумовного дотримання процедури соціального діалогу. Такі рішення приймати після проведення попередніх переговорів представників Сторін та визначення економічної обґрунтованості планових витрат.

 1. Рішення про зміну діючих тарифів і норм, які затверджуються органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, приймати за погодженням з профспілковою стороною відповідно до цієї Угоди.
 2. Проводити роботу, спрямовану на дотримання та розширення прав і гарантій молоді щодо професійного росту, гідного рівня заробітної плати, створення умов для її духовного і фізичного розвитку.
 3. Сприяти розробці та впровадженню на підприємствах програми „Молодь”, спрямованої на активізацію молодіжного руху та створення умов для соціальної адаптації.
 4. Сприяти профілактиці ВІЛ-інфекції на робочих місцях. Брати участь у широкому інформуванні та запобіганні інфікуванню ВІЛ серед працюючих. Формувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих.
 5. Організувати контроль за виконанням чинного законодавства у сфері соціального захисту працюючих, безкоштовно надавати юридичні консультації працюючим з питань законодавчих норм соціального захисту та механізму їх реалізації, допомагати працюючому населенню у судових та державних органах відстоювати та захищати їхні права.

 Облдержадміністрація:

 1. Забезпечує своєчасну виплату всіх видів соціальних трансфертів населенню (субсидії, допомоги, пільги), які гарантовано чинним законодавством, коштів, передбачених у Державному бюджеті місцевим бюджетам області.
 2. Забезпечує своєчасне відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства, транспорту передбачених пільг та субсидій на оплату наданих послуг населенню в межах субвенції загального фонду Державного бюджету місцевими бюджетами області.
 3. Забезпечує контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, сертифікацію та якість продукції, дотримання належного санітарно-епідеміологічного стану в області.
 4. Забезпечує контроль та виконання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.
 5. Сприяє створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 6. Вживає заходів щодо надання територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам.
 7. Здійснює в межах наданих повноважень експертизу умов праці й державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць.
 8. Сприяє:
  *виплаті у повному обсязі заробітної плати працівникам галузі освіти та видатків, передбачених законодавством;
  *забезпеченню харчуванням дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл;
  *у проведенні літнього оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей інших пільгових категорій;
  *забезпеченню педагогічних працівників житлом, у першу чергу молодих спеціалістів та вчителів сільської місцевості;
  *дотриманню роботодавцями вимог законодавства про охорону праці.
 1. Рекомендує місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування передбачати у місцевих бюджетах кошти на:
  *виплату заробітної плати та винагород, передбачених ст. 57 Закону України “Про освіту”, ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я;
  *літнє оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
  *придбання шкільних автобусів для сільських шкіл на умовах співфінансування з обласного бюджету;
  *організацію у сільській місцевості безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників до місця роботи і додому;
  *реалізацію обласної програми „100 відсотків” та інших освітніх програм;
  *придбання житла для працівників бюджетної сфери.
 1. Сприяє збереженню, функціонуванню та розвитку оздоровчих закладів.
 2. Вживає активних заходів щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров`я області.
 3. При формуванні відповідних бюджетів пропонує органам місцевого самоврядування, в межах наявних фінансових ресурсів, передбачати кошти для фінансування заходів із забезпечення медичних установ автотранспортом, діагностичним, лікувальним обладнанням, витратними матеріалами та медикаментами.
 4. Рекомендує органам місцевого самоврядування вживати заходів для забезпечення телефонним зв’язком, холодильниками та сухожаровими шафами усіх фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій та дільничних лікарень у межах наявних фінансових ресурсів.
 5. Здійснює у межах відповідних видатків комплексне медико-санітарне забезпечення медикаментами та лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 6. Сприяє забезпеченню передбачених законодавством безоплатних медичних допомог населенню області, пільг, обов’язкових безкоштовних медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій; доводить через засоби масової інформації перелік гарантованих видів медичної допомоги, які фінансуються з бюджету, а також перелік платних послуг.
 7. Забезпечує видачу посвідчень багатодітним сім’ям.
 8. Забезпечує виплату обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики.
 1. Вживає заходів щодо недопущення безпідставного скорочення та реорганізації культурно-мистецьких закладів.
 2. Забезпечує у межах наявних фінансових ресурсів функціонування мережі установ та закладів культури, поповнення бібліотечних фондів, оснащення установ та закладів галузі сучасними інформаційними системами, проведення ремонтів об’єктів культури, вирішення питань щодо їх опалення в осінньо-зимовий період.

 Об’єднання роботодавців сприяє: 

 1. 1. Реалізації прав і гарантій працюючих, визначених законодавством про охорону праці, Генеральною, регіональною, галузевими угодами та колективними договорами.
 2. Виконанню обов’язків роботодавців, функціонуванню системи управління охороною праці на підприємствах та фінансуванню заходів з охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства та колективних договорів.
 3. Щорічному проведенню на підприємствах і в організаціях області Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.
 4. Проведенню атестації робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах області відповідно до нормативних актів, розробленню та здійсненню за її результатами заходів щодо приведення робочих місць, машин, механізмів та іншого обладнання у відповідність до вимог чинного законодавства та нормативних актів, здійсненню контролю за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці.
 5. Забезпеченню працюючих, згідно з нормативами, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального захисту.
 6. Визначенню у відповідності з колективними договорами потреби та забезпеченню працюючих у шкідливих умовах за висновками медичних установ путівками на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів підприємств.
 7. Включенню до колективних договорів зобов’язань щодо виділення коштів згідно з чинним законодавством на утримання культурно-освітніх, спортивних, соціально-побутових, оздоровчих об’єктів, які знаходяться на балансі підприємств, для забезпечення їх нормального функціонування та задоволення соціально-культурних і духовних потреб працівників і членів їх сімей.
 8. Збереженню на балансі підприємств об’єктів культури, спорту, дитячих оздоровчих таборів, інших об’єктів соціально-культурної сфери.
 9. Створенню разом з профспілковою стороною профспілкових організацій на підприємствах, в організаціях усіх форм власності, де вони відсутні.
 10. Рекомендувати при укладенні колективних договорів на підприємствах різної форми власності передбачити:
  *заходи щодо соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни, інших людей похилого віку;
  *додаткові виплати до пенсій ветеранам, які мають відповідний стаж роботи на виробництві, одноразові виплати при виході на пенсію, інші заходи матеріальної підтримки ветеранів;
  *заходи щодо забезпечення путівками для оздоровлення ветеранів війни, праці, дітей війни на базі місцевих санаторіїв, відомчих будинків відпочинку та пансіонатів.
 1. Не допускати звуження обсягів існуючих соціальних пільг, компенсацій, доплат і допомоги ветеранам праці, передбачених законодавством, обласними програмами та колдоговорами підприємств.
 1. Відповідно до статті 20 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та враховуючи 25-річчя заснування Організації ветеранів України сприяти включенню до колективних договорів підприємств різних форм власності, установ та організацій зобов'язань щодо надання відповідної фінансової підтримки статутної діяльності ветеранським організаціям та активістам ветеранського руху.
 2. Сприяти через колективні договори виконанню робіт по ремонту житла, побутової техніки, по оранці земельних ділянок, наданню ритуальних послуг ветеранам війни, ветеранам праці, інвалідам, дітям війни та іншим пенсіонерам.

Профспілкова сторона:

 1. Бере участь у розробці заходів та пропозицій до проектів нормативно-правових актів із питань охорони праці та збереження здоров’я, а також комплексних профілактичних заходів, спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці та здійснює громадський контроль за їх реалізацією.
 2. Забезпечує участь представників профспілок у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, у роботі комісії із соціального страхування.
 3. Бере участь у розробці обласної програми з питань охорони праці, проводить тактику щодо формування максимально можливого рівня додаткових прав і гарантій з охорони праці.
 4. 4. Інформує членів профспілок про зміни в законодавстві про охорону праці, надає безкоштовні юридичні консультації, забезпечує навчання профспілкового активу з питань охорони праці.
 5. Здійснює у межах повноважень, наданих чинним законодавством, громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці на підприємствах усіх форм власності та спільно з Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Черкаській області перевіряє підприємства, на яких виникають нещасні випадки та профзахворювання.
 6. 6. Здійснює громадський контроль за реалізацією прав громадян у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги та в установленому порядку вносить відповідні подання керівникам підприємств, державним контролюючим органам, Кабінету Міністрів України.
 7. Активізує роботу профспілкових організацій щодо широкої профілактики ВІЛ-інфекції на робочих місцях, інформування, запобігання інфікування ВІЛ та толерантного ставлення до інфікованих серед працюючих.
 8. Здійснює в межах повноважень громадський контроль за відповідністю нормативним вимогам тарифів на послуги, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 9. 9. Сприяє дотриманню вимог чинного законодавства у сфері розвитку освіти, культури, спорту, відпочинку, розвитку соціальної інфраструктури, проведення регіональних конкурсів, фестивалів,олімпіад, спортивних змагань тощо.
 10. 10. Сприяє організації та діяльності дитячих і молодіжних громадських спортивних, культурних, військово-патріотичних об'єднань та установ, спрямованих на всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління.
 11. Здійснює постійний контроль за своєчасним і повним відрахуванням роботодавцями відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договором та угодами згідно з чинним законодавством.
 12. Здійснює громадський контроль та сприяє процесам навчання, працевлаштування молоді, створення належних умов для її адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб.
 13. Забезпечує інформування та ознайомлення студентської та робітничої молоді з їх обов’язками, правами, гарантіями на здобуття освіти, працевлаштування, працю, задоволення культурних, соціально-економічних, житлово-побутових, оздоровчих потреб шляхом видання інформаційно-довідкової літератури, проведення навчально-інформаційних та освітніх заходів, програм, проектів тощо.
 14. 14. Забезпечує на договірних засадах взаємодію з фізкультурно-спортивними товариствами „Україна”, „Колос”, „Спартак” щодо подальшого розвитку фізкультурно-спортивного руху, передбачивши активну участь колективів фізичної культури та спортивних клубів у масових всеукраїнських спортивних заходах.
 15. Бере участь у щорічному Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків.
 16. Здійснює громадський контроль за виконанням чинного законодавства у сфері соціального захисту працюючих, безкоштовно надає юридичні консультації членам профспілок з питань законодавчих норм соціального захисту та механізму їх реалізації, допомагає у судових та державних органах відстоювати їх права.

 

РОЗДІЛ IV

 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 

Сторони, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці регіональних органів влади, профспілок і роботодавців на принципах рівноправного партнерства з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних та трудових відносин, усвідомлюючи необхідність його подальшого розвитку, домовилися:

 1. Забезпечити проведення постійного соціального діалогу з питань та реалізації регіональної соціально-економічної політики відповідно до положень Закону України „Про соціальний діалог в Україні”.

У разі виникнення конкретних проблем у економічній та соціально-трудовій сферах будь-яка із Сторін Угоди звертається до інших Сторін для спільного опрацювання можливих шляхів і вжиття узгоджених заходів для їх розв’язання на відповідному рівні.

 1. У межах своїх повноважень сприяти:

*реалізації права громадян на об’єднання в професійні спілки та дотримання прав, інтересів профспілок відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, не перешкоджати створенню і функціонуванню профспілок на підприємствах, в установах і організаціях, не допускати виникнення кредиторської заборгованості по перерахуванню внесків профспілковим комітетам;

*діяльності профспілок і організації роботодавців та їх виборних органів;

*веденню в районах, містах області соціального діалогу, укладанню угод;

*укладенню у першому кварталі колективних договорів на підприємствах (установах, організаціях) області;

*приведенню діючих колективних договорів у відповідність до Генеральної та галузевих угод, реєстрації колективних договорів у місцевих органах влади;

*забезпеченню на підприємствах, в організаціях та установах здійснення контролю за виконанням колективних договорів та звітування перед трудовим колективом у терміни, визначені колективним договором, як правило двічі на рік, про виконання прийнятих у ньому зобов'язань.

 1. Проводити тристоронні консультації з питань соціально-економічної ситуації в області, з розроблення, погодження нормативних документів, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, та розглядати їх за участі Сторін.
 2. Рекомендувати райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, профспілкам та районним (міським) організаціям роботодавців ініціювати укладання відповідних територіальних угод на 2015-2017 роки.
 3. 5.Надавати на безоплатній основі наявну статистичну інформацію з питань, які є предметом Угоди.
 4. Нести спільну відповідальність представниками кожної зі Сторін за виконання прийнятих зобов’язань, норм, положень відповідно до законодавства України.
 5. Упереджувати колективні трудові спори, у разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів.
 6. Забезпечувати через засоби масової інформації роз’яснення законодавчих актів України стосовно соціально-економічного захисту громадян, здійснювати співробітництво, навчання профспілкового активу області з цих питань.
 7. 9.Брати в установленому порядку участь у засіданнях колегій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, засіданнях органів місцевого самоврядування.

           

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Прийняті Сторонами зобов’язання та домовленості є обов’язковими для виконання.

Контроль за виконанням Угоди здійснюють Сторони, що її уклали.

Жодна зі Сторін, які підписали Угоду, не має права протягом терміну її дії в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов’язань.

Спірні питання, що виникають під час реалізації цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів.

За порушення чи невиконання положень Угоди, ухилення від участі в переговорах, за неподання своєчасної інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, представники Сторін несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Сторони щорічно у І кварталі звітують про хід виконання Угоди на спільних засіданнях колегіальних органів Сторін.

Сторони раз на півріччя аналізують хід виконання Угоди та обмінюються відповідною інформацією.

Сторони інформують громадськість про виконання умов і зобов’язань Угоди через газети „Нова доба”, „Черкаський край”, інші засоби масової інформації.

Угоду підписано у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін, та Міністерстві соціальної політики України, і мають однакову юридичну силу.

  

УГОДУ ПІДПИСАЛИ:

Голова Черкаської обласної  
державної адміністрації

Ю. О. Ткаченко

Голова Черкаського обласного
об’єднання організацій роботодавців 

Б. С. Райков

Голова Федерації
профспілок Черкаської 
області
П. В. Шевченко