Напрямки діяльності

Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців

Об’єднання здійснює таку діяльність:

1. представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів на регіональному, галузевому, територіальному рівнях, а також у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;

2. вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю;

3. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів державної влади,  місцевого самоврядування;

4. організовує проведення громадської експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів її членів, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативно-правових актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів;

5. виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

6. бере участь у веденні переговорів з укладення  Територіальної угоди та делегує своїх представників до Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та інших тристоронніх органів соціального діалогу;

7. бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством з метою вироблення та реалізації регіональної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві;

8. координує та надає практичну допомогу членам Об’єднання з укладення  територіальних угод та колективних договорів;

9. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

10. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

11. консультує членів Об’єднання та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

12. координує діяльність членів Об’єднання, пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

13. представляє та захищає інтереси своїх членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

14. бере участь у діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на  регіональному рівні;

15. координує дії роботодавців, організацій роботодавців, їх об’єднань та вживає заходів щодо виконання взятих ними на себе зобов’язань відповідно до територіальних угод;

16. сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);

17. з метою надання послуг членам Об’єднання , виконання статутних цілей та завдань створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;

18. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

19. надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

20. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

21. з метою виконання статутних цілей проводить та бере участь у нарадах, круглих столах, семінарах тощо з питань, що стосуються прав та інтересів роботодавців в соціальній, трудовій та економічній сферах;

22. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціальної, економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), розгляду цих питань у судових органах;

23. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України.