Статут

Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією Черкаського обласного об’єднання організацій оботодавців
“10" вересня 2021 р.

С Т А Т У Т

 ЧЕРКАСЬКОГО  ОБЛАСНОГО  ОБЄДНАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЙ  РОБОТОДАВЦІВ

«ФЕДЕРАЦІЯ  РОБОТОДАВЦІВ  ЧЕРКАЩИНИ»

(нова  редакція)

 

м. Черкаси – 2021

 

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців Черкащини» (далі - Об’єднання), утворене та діє за територіальною ознакою, відповідно до Закону України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», є неприбутковою організацією, яка об’єднує територіальні та галузеві організації роботодавців та громадські організації, статутними завданнями яких є представництво й захист прав та інтересів роботодавців. Об’єднання здійснює свою діяльність на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів організацій роботодавців, окремих роботодавців на місцевому, регіональному рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин. Основою Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців є організації роботодавців, створені відповідно до діючого законодавства.

1.2. Об’єднання здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об'єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

1.3. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

1.4. Гарантії діяльності Об’єднання:

1.4.1. Держава гарантує додержання прав та законних інтересів Об’єднання і забезпечує їх реалізацію в установленому законом порядку;

1.4.2. Держава визнає Об’єднання повноважним представником його членів, захисником їх прав та законних інтересів, співпрацює з Об’єднанням в реалізації його прав, сприяє встановленню з ним  ділових  партнерських  взаємовідносин;

1.4.3. Об’єднання самостійно організовує свою діяльність, проводить Конференції, засідання утворених ним органів, проводить інші заходи, які не суперечать законодавству;

1.4.4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, професійні спілки, їх організації та об'єднання, політичні партії та інші об'єднання громадян не можуть втручатися у статутну діяльність Об’єднання ;

1.4.5. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Об’єднання, Об’єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.5. Місцезнаходження виконавчого органу Об’єднання: 18002, Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка, 249, кім.204.

 

СТАТТЯ 2.

НАЙМЕНУВАННЯ   ОБ’ЄДНАННЯ

 

2.1. Найменування Об’єднання:

2.1.1. повне найменування:

українською мовою –

 Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців Черкащини».

2.1.2. скорочене найменування:

українською мовою – Федерація роботодавців Черкащини .

2.2. Найменування Об’єднання є його невід’ємною ознакою і може бути використане повністю чи частково членами Об’єднання лише за рішенням Правління Об’єднання.

 

СТАТТЯ 3.

СТАТУС   ОБ’ЄДНАННЯ

 

3.1. Об’єднання є юридичною особою, створеною у порядку, передбаченому законодавством, має статус обласного об'єднання організацій роботодавців та здійснює свою діяльність на території Черкаської області згідно з чинним законодавством України, міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Об’єднання набуває з дати його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Об’єднання має самостійний баланс, здійснює свою діяльність відповідно до річних фінансових та інших планів, затверджених Правлінням Об’єднання, має право відкривати рахунки в установах банків, у тому числі, й валютні.

3.4. З метою виконання статутних цілей та завдань Об’єднання має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи, участі в їх діяльності або в інший, не заборонений законом спосіб, (статті 33 ЗУ «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»).

3.5. Члени Об’єднання не відповідають по його зобов’язанням, а Об’єднання по зобов’язанням  його членів. Крім тих обов’язків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Об’єднання чи окремими угодами між Об’єднанням та його членами .

3.6. Об’єднання може на добровільних засадах вступати до об’єднань організацій роботодавців інших спілок (союзів, асоціацій, конференцій тощо) і вільно виходити з них. 

3.7. Об’єднання може здійснювати міжнародну діяльність шляхом заснування або вступу до міжнародних організацій роботодавців, їх об’єднань, прямих міжнародних контактів і зв’язків, укладання відповідних угод, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

Об’єднання має свої печатку та штампи, зразки яких затверджуються Головою Об’єднання.

 

СТАТТЯ 4.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЄДНАННЯ

 

4.1. Основною метою діяльності Об’єднання є представництво та захист прав і законних інтересів роботодавців Черкаської області у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

4.2. Основними завданнями Об’єднання є:

4.2.1. забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

4.2.2. співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями та об’єднаннями;

4.2.3. участь у формуванні та реалізації соціальної, економічної політики області, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

4.2.4. сприяння створенню нових робочих місць;

4.2.5. участь у колективних переговорах з укладення угод на регіональному рівні, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за цими угодами;

4.2.6. сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

4.2.7. вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;

4.2.8. участь у розробленні та реалізації регіональної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

4.2.9. співробітництво з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

4.2.10. сприяння консолідації роботодавців та їх об’єднань з метою посилення впливу на формування соціальної, економічної політики на  регіональному та місцевому рівнях;

4.2.11. запровадження рівноправних конкурентних умов на регіональному ринку;

4.2.12. надання інформаційно-консультаційних, правових послуг організаціям роботодавців та їх об’єднанням з питань формування та діяльності, розширення та вдосконалення їх структури;

4.2.13. надання допомоги у налагоджені ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному та місцевому рівнях, залучення їх до виконання регіональних програм економічного розвитку.

4.3. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Об’єднання у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

4.3.1. представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів на регіональному, галузевому, територіальному рівнях, а також у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;

4.3.2. вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із її статутною діяльністю;

4.3.3. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів державної влади,  місцевого самоврядування;

4.3.4. організовує проведення громадської експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів її членів, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативно-правових актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів;

4.3.5. виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

4.3.6. бере участь у веденні переговорів з укладення  Територіальної угоди та делегує своїх представників до Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та інших тристоронніх органів соціального діалогу;

4.3.7. бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством з метою вироблення та реалізації регіональної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві;

4.3.8. координує та надає практичну допомогу членам Об’єднання з укладення  територіальних угод та колективних договорів;

4.3.9. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

4.3.10. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

4.3.11. консультує членів Об’єднання та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

4.3.12. координує діяльність членів Об’єднання, пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

4.3.13. представляє та захищає інтереси своїх членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

4.3.14. бере участь у діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на  регіональному рівні;

4.3.15. координує дії роботодавців, організацій роботодавців, їх об’єднань та вживає заходів щодо виконання взятих ними на себе зобов’язань відповідно до територіальних угод;

4.3.16. сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);

4.3.17. з метою надання послуг членам Об’єднання , виконання статутних цілей та завдань створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;

4.3.18. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

4.3.19. надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

4.3.20. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

4.3.21. з метою виконання статутних цілей проводить та бере участь у нарадах, круглих столах, семінарах тощо з питань, що стосуються прав та інтересів роботодавців в соціальній, трудовій та економічній сферах;

4.3.22. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціальної, економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), розгляду цих питань у судових органах;

4.3.23. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 5.

ЧЛЕНСТВО У ОБ’ЄДНАННІ

 

5.1. Членами Об’єднання можуть бути територіальні та галузеві організації роботодавців та їх об’єднання, створені відповідно до чинного законодавства, діяльність яких поширюється на Черкаську область..

5.2. Організації роботодавців, їх об’єднання, які бажають вступити до Об’єднання подають:

письмове звернення до Правління Об'єднання  щодо вступу до Об’єднання, із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання, у тому числі сплачувати внески, та рішення відповідного органу організації (об’єднання);

завірену копію Статуту організації роботодавців (об’єднання);

копію свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з державного реєстру);

дані щодо роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації чи об’єднання, кількості найманих працівників, які працюють у роботодавців членів організацій, інформацію щодо виборних органів у формі, затвердженій Правлінням Об’єднання;

дані щодо місця розташування виборних та виконавчих органів;

іншу інформацію на вимогу Правління Об’єднання.

5.3. Порядок прийняття до членів Об’єднання та форми документів визначаються Правлінням Об’єднання.

5.4. Прийом членів  до Об’єднання здійснюється Правлінням Об’єднання.

5.5. Відмова прийняття до членів Об’єднання може бути оскаржена до Конференції Об’єднання, яка і приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

5.6. Членам Об’єднання видаються свідоцтва встановленого Правлінням Об’єднання  зразка.

5.7. Члени Об’єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань його діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.8. Членство у Об’єднанні припиняється у зв’язку з:

5.8.1. рішенням члена Об’єднання щодо виходу зі складу Об’єднання.

Припинення членства у Об’єднанні у такому разі настає з моменту подання заяви про вихід до Правління Об’єднання. З того самого дня припиняється перебування цього члена (його уповноваженої особи) на будь-яких виборних посадах в Об’єднанні. Відповідне рішення затверджується на найближчому засіданні Правління Об'єднання.

5.8.2. припиненням діяльності члена Об’єднання відповідно до законодавства України.

5.8.3. рішенням Правління Об’єднання щодо виключення з Об’єднання за невиконання статутних вимог, несплати або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків.

Виключення члена Об’єднання за невиконання статутних вимог, несплати, або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків відбувається за рішенням Правління Об’єднання.

5.9. У випадку припинення членства у Об’єднанні майно або кошти, внесені для організації діяльності Об’єднання на виконання ним статутних завдань, в тому числі, у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.10. Рішення щодо виключення може бути оскаржене до Конференції Об’єднання, яка приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

 

СТАТТЯ 6.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБЄДНАННЯ

 

6.1. Члени Об’єднання мають право:

6.1.1. через своїх представників, делегатів та запрошених брати участь у роботі Конференції Об’єднання, Правління Об’єднання, органів Правління Об’єднання, в управлінні Об’єднанням, у тому числі шляхом їх делегування до керівних органів Об’єднання, в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.1.2. брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Об’єднання та його керівних органів;

6.1.3. користуватися майном Об’єднання у встановленому ним порядку;

6.1.4. вносити заяви та пропозиції на розгляд Конференції Об’єднання, Правління Об’єднання, органів Правління Об’єднання, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

6.1.5. брати участь у заходах, що проводяться Об’єднанням або за його  участю;

6.1.6. брати участь у реалізації програм діяльності Об’єднання та контролювати їх виконання через керівні органи;

6.1.7. публікувати свої матеріали, рекламу, оголошення;

6.1.8. брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Об’єднання через своїх представників, в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.1.9. вийти зі складу Об’єднання в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.2. Члени Об’єднання зобов’язані:

6.2.1. дотримуватись Статуту Об’єднання та виконувати його вимоги; виконувати зобов’язання, прийняті Об’єднанням, відповідно до укладеної Територіальної угоди;

6.2.2. виконувати рішення керівних органів Об’єднання;

6.2.3. забезпечувати відповідно до умов цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строками виконання взятих на себе зобов’язань;

6.2.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Об’єднання;

6.2.5. виконувати зобов’язання у сфері соціально-трудових відносин;

6.2.6. брати участь у роботі з досягнення мети та завдань Об’єднання;

6.2.7. сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески в порядку, встановленому Правлінням Об’єднання;

6.3. З моменту вступу до Об’єднання члени автоматично делегують Правлінню Об’єднання основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів у Територіальній угоді та в інших трьох - та двохсторонніх угодах в рамках соціального діалогу.

6.4.Члени Об’єднання не можуть передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без відповідного рішення Правління Об’єднання. Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени - за зобов’язаннями Об’єднання, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Об’єднання чи окремими угодами між Об’єднанням та його членами.

 

СТАТТЯ 7.

КОНФЕРЕНЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

 

7.1. Вищим керівним органом  Об’єднання є Конференція, яка скликається один раз на п’ять років  Правлінням  Об’єднання або Головою за вимогою простої більшості членів Об’єднання.

7.2. Норми представництва на Конференцію встановлюються Правлінням Об’єднання.

7.3. Головуює на Конференції Голова Об’єднання або один із його заступників.

7.4. Про час та місце скликання, порядок денний, норму представництва делегатів Правління  Об’єднання оголошує не пізніше, ніж за тридцять днів до дати проведення чергової або позачергової Конференції.

7.5. Порядок обрання делегатів Конференції здійснюється членами Об’єднання самостійно.

7.6. При вирішенні питань на Конференції  кожний делегат має один голос.

7.7. Підрахунок голосів на  Конференції здійснюється Лічильною комісією, яка обирається  з числа делегатів Конференції. До складу Лічильної комісії не може обиратися Голова Об’єднання.

7.8. Для перевірки повноважень делегатів Конференції Об’єднання обирається постійно діюча Мандатна комісія, яка діє на підставі цього Статуту.

7.9. До виключної компетенції  Конференції належить:

7.9.1. затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання;

7.9.2. прийняття рішень щодо припинення діяльності Об’єднання;

7.9.3. обрання членів Правління Об’єднання строком на п’ять років;

7.9.4. обрання Мандатної та Ревізійної комісій строком на п’ять років ;

7.9.5. визначення стратегічних напрямів діяльності Об’єднання;

7.9.6. розгляд та затвердження звітів Голови Об’єднання, Ревізійної та Мандатної комісій;

7.9.7. відчуження майна Об’єднання на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Об’єднання;

7.9.8. затвердження регламенту роботи Конференції;

7.9.9. прийняття рішень з приводу звернень, апеляцій членів Об’єднання  до Конференції;

7.10. Конференція вважається правомочною, якщо для участі в її роботі зареєструвалося не менше 60%  обраних делегатів.

7.11. Конференція може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Об’єднання.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 7.9.1,7.9.2 пункту 7.9, цього Статуту, приймаються більшістю у три четвертих голосів від загальної кількості зареєстрованих на Конференції делегатів.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих на Конференції  делегатів.

Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачене самим рішенням .

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається рішенням Конференції.

7.12. У разі необхідності  Конференція може делегувати управлінські  повноваження  Правлінню Об’єднання.

7.13. Оформлення рішень, протоколу та інших матеріалів Конференції Об’єднання  здійснюється Дирекцією Об’єднання.

7.14. Позачергова Конференція Об’єднання скликається Головою Об’єднання, якщо цього вимагають інтереси Об’єднання в цілому.

7.15. Рішення, протокол та інші матеріали, прийняті на Конференції Об’єднання, підписують головуючий на Конференції та Секретар Конференції.

7.16. Оформлення та підписання рішень Конференції проводиться протягом 10 днів після проведення Конференції.

Оформлення та підписання протоколу та інших матеріалів Конференції здійснюється протягом 20 днів після проведення Конференції.

 

СТАТТЯ 8.

ПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

 

8.1. Керівництво діяльністю Об’єднання в період між конференціями здійснює Правління Об'єднання (далі Правління), члени якого обираються  Конференцією строком на 5 років.

8.2. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Об’єднання і повідомляє про це членів Правління не пізніше як за тиждень до його засідання.

8.3. Правління:

8.3.1. обирає зі свого складу Голову Об’єднання, Заступників Голови Об’єднання строком на п’ять років;

8.3.2. координує та спрямовує діяльність виконавчих органів Об’єднання;

8.3.3. розглядає і вносить пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

8.3.4. приймає рішення про вступ до об'єднань організацій роботодавців, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;

8.3.5. приймає рішення про створення господарських підприємств, затверджує їх статути чи положення про них;

8.3.6. утворює комісії, комітети та інші робочі органи Об’єднання і затверджує положення про них;

8.3.7. здійснює господарське управління майном Об’єднання;

8.3.8. затверджує правила, процедури, положення про органи управління Об’єднання та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Об’єднання;

8.3.9.розподіляє кошти, затверджує кошторис Об’єднання, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;

8.3.10. приймає рішення про заснування засобів  масової  інформації Об’єднання та про участь у створенні інших громадських неприбуткових організацій і фондів, а також суб'єктів підприємницької діяльності або придбання їх часток (паїв) чи акцій;

8.3.11. затверджує структуру штатного апарату Об’єднання;

8.3.12. нагороджує членів Об’єднання та приймає рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Об’єднання та про надання інших пільг, встановлених Об’єднанням;

8.3.13. приймає до Об’єднання нових членів та виключає їх з Об’єднання у випадку і в порядку, передбачених цим Статутом.

8.4. Правління проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів.

Правління приймає рішення більшістю голосів. У разі, коли рішення не може бути прийняте  через  рівний розподіл голосів, вирішальним є голос Голови.

8.5. Голова Об’єднання за посадою є Головою Правління та виконує обов’язки головуючого на засіданнях Правління.

8.6. Своїм рішенням Правління може делегувати Голові окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.

8.7. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Об’єднання за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів Правління.

 

СТАТТЯ 9.

ГОЛОВА ОБ’ЄДНАННЯ

 

9.1. Голова Об'єднання (далі – Голова Об'єднання, Голова) є вищою посадовою особою Об’єднання, діє від його імені та представляє його інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова керується цим Статутом, рішеннями Конференції, Правління та чинним законодавством України.

9.2. Голова Об’єднання підзвітний та підконтрольний Конференції та Правлінню Об’єднання і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.

9.3. Голова Об’єднання:

9.3.1. представляє Об’єднання в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Об’єднання та в його інтересах;

9.3.2. організує роботу і проводить засідання Правління Об’єднання, несе персональну відповідальність за виконання його рішень;

9.3.3. вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об’єднання в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

9.3.4. приймає рішення з усіх питань діяльності Об’єднання, які не є виключною компетенцією Конференції, або не віднесені до повноважень Правління Об’єднання;

9.3.5. забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Конференції і Правління;

9.3.6. призначає виконавчого директора Об’єднання;

9.3.7. здійснює оперативне керівництво роботою Об’єднання та контролює порядок її виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Конференцією та Правлінням програмами і планами;

9.3.8. підписує договори, угоди та інші документи від імені Об’єднання, в тому числі, міжнародні;

9.3.3. здійснює управління майном Об’єднання, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;

9.3.10. здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Конференцією та Правлінням;

9.3.11. вносить пропозиції Правлінню по затвердженню або звільненню його Заступників, визначає та затверджує їхні функції;

9.3.12. встановлює для працівників апарату Об’єднання систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;

9.3.13. координує роботу виконавчої дирекції Об’єднання;

9.3.14. вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Об’єднання, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Конференції чи Правління.

9.4. В разі тимчасової відсутності Голови його обов'язки виконує за посадою його перший заступник, а при відсутності і першого заступника – один із заступників або членів Правління, про що Голова видає відповідний наказ.

 

СТАТТЯ 10.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

 

10.1. Виконавча дирекція Об’єднання є його адміністративно-розпорядчим органом та забезпечує діяльність Правління та Голови Об’єднання, організує роботу апарату по виконанню рішень керівних органів Об’єднання.

10.2. Структура та кошторис витрат на утримання Виконавчої дирекції затверджуються Правлінням Об’єднання.

10.3. Виконавчу дирекцію очолює виконавчий директор Об’єднання, який призначається Головою Об’єднання.

10.4. Виконавчий директор має право представляти Об’єднання в державних та інших органах і організаціях, здійснювати дії і укладати цивільно-правові угоди, видавати доручення, розпоряджатися кредитами в обсягах затвердженого кошторису на утримання Виконавчої дирекції, відкривати рахунки в установах банків, здійснювати оперативно-господарське управління майном та коштами Об’єднання.

10.5. Виконавчий директор підзвітний Правлінню і Голові Об’єднання і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

 

СТАТТЯ 11.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

 

11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції здійснює Ревізійна комісія, яка обирає із свого складу Голову Ревізійної комісії.

11.2. Ревізійна комісія обирається Конференцією Об’єднання  та підзвітна Конференції. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії визначається Конференцією Об’єднання. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління і Голова Об’єднання.

11.3. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Дирекції Об’єднання за підсумками діяльності між Конференціями.

11.4. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості присутніх на засіданні. Засідання Ревізійної комісії є правомочним за умови присутності двох третин її членів.

11.5. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Правлінням Об’єднання.

 

СТАТТЯ 12.

МАНДАТНА КОМIСIЯ

 

12.1. Мандатна комісія обирається в кількості не менше 3-х осіб на Конференції Об’єднання простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції, і підзвітна Конференції.

12.2. Мандатна комісія створюється для перевірки повноважень делегатів, про що і доповідає на початку роботи Конференції Об’єднання.

12.3. Мандатна комісія здійснює також перевірку дотримання порядку делегування та дострокового відкликання (заміни) членів Правління. Рішення Мандатної комісії з цих питань є остаточним і оформлюється протоколом, який в порядку інформації доводиться до відома членів Правління Об’єднання.

12.4. Мандатна комісія вносить пропозиції щодо виключення з Об’єднання його членів, а також виконує інші функції, делеговані їй Конференцією.

12.5. Рішення Мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

 

СТАТТЯ 13. 

порядок сплати вступних, членських та цільових внесків

 

13.1. Роботодавці - члени Об’єднання перераховують йому кошти у вигляді таких грошових внесків:

 - вступний - одноразове грошове перерахування, яке сплачується при вступі в Об’єднання,

 - членський - грошове перерахування, що сплачується на виконання статутних завдань щорічно,

 - цільовий – грошове перерахування, що сплачується у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм.

13.2. Розмір вступних, членських та цільових внескiв визначається Правлінням Об’єднання.

13.3.Вступні, членські та цільові внески у встановленому розмірі перераховується на поточний рахунок Об’єднання в строки, визначені Правлінням Об’єднання.

13.4. Рішення про встановлення пільгових розмірів вступного чи членського внесків, надання відстрочки або звільнення від сплати приймається Правлінням Об’єднання.

 

СТАТТЯ 14.

МАЙНО ТА КОШТИ ОБ’ЄДНАННЯ

 

14.1. У власності Об’єднання може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законом.

14.2. Об’єднання володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить йому  на праві власності.

14.3. Джерелами формування майна та коштів Об’єднання є:

14.3.1. вступні, членські та цільові внески;

14.3.2. пасивні доходи;

14.3.3. добровільні пожертвування;

14.3.4. безповоротна фінансова допомога.

14.4. Порядок формування і використання майна та коштів Об’єднання визначаються цим Статутом та рішеннями керівних органів Об’єднання.

14.5. Контроль за надходженням майна і коштів та їх витрачанням здійснює Ревізійна комісія.

14.6. Об’єднання має право отримувати від своїх членів належне їм майно у володіння, користування на умовах і в порядку, передбачених їх статутами або на підставі угод.

14.7. Об’єднання має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту, у тому числі, надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань членам Об’єднання, іншим громадським об’єднанням.

14.8. Отримані Об’єднанням доходи (прибутки) або їх частина не підлягають (заборонено) розподілу серед його засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Об'єднання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

 

СТАТТЯ 15.

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОБ’ЄДНАННЯ

 

15.1. Наймані працівники Об’єднання  є штатними працівниками Дирекції Об’єднання.

15.2. Усі питання, пов’язані зі найманими працівниками Дирекції, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, а також Положеннями про персонал Об’єднання,  окремими посадовими інструкціями, які у разі необхідності розробляються і затверджуються Правлінням Об’єднання, трудовими договорами.

 

СТАТТЯ 16.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

 

16.1. Об’єднання може бути припинене шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення Конференції Об’єднання або у примусовому порядку за рішенням суду.

Із Об’єднання може бути виділена інша (інші) відповідні організації (об'єднання).

16.2. Одночасно з прийняттям рішення про припинення, Об’єднання приймає   рішення про використання майна та коштів Об’єднання, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків з кредиторами.

16.3. Об’єднання може бути примусово розпущене лише за рішенням суду, у випадку якщо воно порушує норми Конституції України та законодавства України.

16.4. У випадку ліквідації Об’єднання Конференція призначає Ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Об’єднання за рішенням суду Ліквідаційна комісія призначається цим органом.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції Об’єднання. В разі, якщо Конференція дає відповідне доручення Голові Ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується Головою Ліквідаційної комісії.

16.5. Припинення Об’єднання тягне за собою виключення його з переліку організацій роботодавців, зареєстрованих головним органом у системі територіальних органів виконавчої влади з питань державної реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з повідомленням про це в засобах масової інформації.

16.6. У разі припинення (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Об’єднання його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

СТАТТЯ 17.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ

 

17.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією у порядку, визначеному цим Статутом, та оформлюються у письмовій формі.

17.2. Прийняті Конференцією зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

 

 

Головуючий на Конференції                                                  Б.С.Райков

Секретар Конференції                                                           Т.І. Яворська